ALGEMENE VOORWAARDEN

Onze bedrijfsgegevens

Ripstar Travel BV

Bezoekadres

Ripstar Webshop
Admiraal de Ruijterweg 547
1055 MK Amsterdam
T 020-6886090 (ma t/m vrij 9.00 – 17.30)

Postadres
Ripstar Travel
Garvelinkweg 2
7021 JS Zelhem

KVK-nr: 65756266
BTW-nr: NL856246736B01
Bankrekening-nr: NL03ABNA0552724548 

www.ripstar.nl

shop@ripstar.nl 

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ripstar Travel binnen de Ripstar webshop op shop.ripstar.nl. Voordat de consument een bestelling bevestigt in de Ripstar webshop, stelt Ripstar Travel de inhoud van deze voorwaarden beschikbaar aan de consument. Mocht dit niet mogelijk zijn, kunnen deze voorwaarden op verzoek van de consument persoonlijk gemaild worden. Wanneer er ook andere voorwaarden gelden voor specifieke producten of diensten binnen de Ripstar webshop, kan de consument zich beroepen op de voorwaarden die voor hem het meest gunstig zijn.

Het aanbod

Het aanbod is enkel datgene wat binnen de Ripstar webshop wordt omschreven. Elk aanbod binnen de Ripstar webshop bevat een afbeelding en/of beschrijving waarmee de consument zich een goede voorstelling kan maken van het betreffende product of dienst. Ook is het bij elk aanbod duidelijk voor de consument wat zijn rechten en verplichtingen zijn wanneer hij akkoord gaat met het aanbod. Wanneer een aanbod binnen de Ripstar webshop tijdelijk beschikbaar is en/of onder andere voorwaarden valt, wordt dit nadrukkelijk benoemd. Kennelijke fouten binden Ripstar Travel niet. Als de consument reden heeft om te twijfelen aan de juistheid van de prijs of informatie van een aanbod, dient deze navraag te doen bij Ripstar Travel.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand zodra de consument het aanbod van Ripstar Travel accepteert. Deze aanvaarding van de bestelling kan zowel mondeling, schriftelijk als elektronisch. Ripstar Travel stuurt binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling een bevestiging hiervan naar de consument. Zolang de consument nog geen ontvangstbevestiging heeft, kan deze de overeenkomst nog ontbinden. Wanneer de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Ripstar Travel voor gepaste technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van data en betaling te beveiligen. Ripstar Travel kan een bestelling of aanvraag weigeren of hier bijzondere voorwaarden aan verbinden, wanneer zij hier goede redenen voor heeft.

Ruilen & Retourzendingen

De consument kan tot 14 dagen na ontvangst van zijn gehele bestelling, deze zonder opgaaf van reden retourneren. Ripstar Travel mag in dit geval vragen naar de reden van retourneren, maar de consument is hier niet toe verplichten. Om de bestelling te retourneren moet de consument Ripstar Travel hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen. In beide gevallen stuurt Ripstar Travel naar aanleiding hiervan een ontvangstbevestiging naar de consument.

Wanneer Ripstar Travel de consument niet op de hoogte heeft gebracht van zijn herroepingsrecht en de manier waarop de consument hier gebruik van kan maken, dan verloopt de bedenktijd van de consument automatisch na 12 maanden na afloop van de wettelijk vastgestelde bedenktijd van 14 dagen.

Tijdens de bedenktijd van 14 dagen dient de consument zorgvuldig om te gaan met de bestelling en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Als de consument zich hier niet aan houdt, is hij aansprakelijk voor een waardevermindering van de bestelling die hier het gevolg van kan zijn. De consument is niet aansprakelijk voor een waardevermindering van de bestelling als Ripstar Travel hem niet voor het sluiten van de overeenkomst heeft geïnformeerd over zijn herroepingsrecht.

De consument dient de artikelen zonder onnodige vertragingen aan Ripstar Travel te retourneren en niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop de consument Ripstar Travel informeert dat hij de bestelling wil retourneren. De consument stuurt de gehele bestelling, inclusief verpakking, zoveel mogelijk in originele staat terug volgens de instructies van Ripstar Travel. 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Zodra Ripstar Travel de bestelling retour heeft ontvangen of wanneer de consument heeft aangetoond dat hij de bestelling heeft teruggestuurd, wordt het reeds betaalde bedrag (incl verzendkosten*) kosteloos teruggestort op de rekening van de consument, waarmee hij de betaling voor de betreffende bestelling heeft voldaan. In overleg met de consument kan hiervan worden afgeweken. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ripstar Travel de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Bij retourneren zijn de kosten voor het terugsturen van de betreffende artikelen voor rekening van de consument. 

*Let op: dit geldt alleen als de consument de hele bestelling terugstuurt. Als de consument 2 artikelen bestelt en er 1 houdt en 1 terugstuurt, zijn de verzendkosten alsnog voor de consument.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

Wanneer Ripstar Travel dit voor afsluiting van een overeenkomst duidelijk heeft vermeld, kunnen de volgende producten en diensten niet worden geretourneerd door de consument:

  • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Ripstar Travel geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Dit zijn producten en/of diensten die Ripstar Travel aanbiedt aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
  • Persoonlijke producten die duidelijk voor een specifiek persoon zijn gemaakt.
  • Producten die een beperkte houdbaarheid hebben;
  • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen

De Prijs

Alle prijzen van het aanbod zijn inclusief btw. Tijdens de vermelde geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen niet verhoogd, tenzij dit het gevolg is van de verandering in btw-tarieven. Uitzondering hierop zijn producten of diensten die gebonden zijn aan schommelingen in de financiële markt en waar Ripstar Travel geen invloed op heeft. Wanneer dit het geval is, wordt dit duidelijk vermeld bij het betreffende aanbod. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen mogelijk als deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Wanneer dit zich voordoet, kan de consument de overeenkomst opzeggen vanaf de dag dat de prijsverhoging ingaat.

Garantie

Ripstar Travel staat garant voor het feit dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Wanneer Ripstar Travel tekortschiet in zijn deel van de overeenkomst kan Ripstar Travel, leverancier, fabrikant of importeur extra garantie toekennen aan zijn aanbod. Hieronder worden extra rechten verstaan voor de consument die alleen maar voordeliger zijn ten opzichte van de oorspronkelijke overeenkomst.

Verzenden & Bezorgen

Ripstar Travel bezorgt alleen binnen Nederland en België. Uitzonderingen hierop kunnen alleen in overleg plaatsvinden. 

Bezorgtermijn

Wanneer de consument bij ons een bestelling geplaatst heeft, krijgt deze de bestelling binnen 3 tot 4 werkdagen thuisbezorgd. Zodra wij de bestelling hebben overgedragen aan de bezorgdienst, ontvang de consument hiervan bericht.  

Wanneer Ripstar Travel de bestelling niet binnen de gestelde termijn kan leveren, neemt zij hierover contact op met de consument.

Ripstar Travel levert de bestelling op het adres dat de consument kenbaar heeft gemaakt bij de bestelling. Tenzij anders afgesproken, zal Ripstar Travel haar best doen om de bestelling zo snel mogelijk te versturen. Mocht de bezorging vertraging oplopen, neemt Ripstar Travel hierover contact op met de consument. Wanneer de bezorging pas na 30 dagen of langer uitgevoerd kan worden, kan de consument ervoor kiezen om de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval stort Ripstar Travel het reeds betaalde bedrag retour. Tenzij anders overeengekomen ligt het risico van beschadiging en/of vermissing van een bestelling bij Ripstar Travel totdat deze bij de consument is afgeleverd. 

Betaling

De consument dient uiterlijk 14 dagen na het plaatsen van zijn bestelling, zijn betaling hiervoor te voldoen. Wanneer vooruitbetaling wordt afgesproken, gelden de algemene voorwaarden pas op het moment dat de vooruitbetaling door de consument is voldaan.

De consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte betaalgegevens direct te melden bij Ripstar Travel.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Ripstar Travel is gewezen op de te late betaling en Ripstar Travel de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ripstar Travel gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Ripstar Travel kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Klachten

Mocht je niet tevreden zijn met een product of de diensten van Ripstar Travel verzoeken we je dit via de mail aan ons te laten weten. Wij zullen dan binnen 14 dagen reageren en samen met jou kijken naar een mogelijke oplossing. Mochten we langer dat 14 dagen nodig hebben om te reageren, laten we je dit uiteraard weten en vermelden wij de verwachte reactietijd.